Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN.

I. In geval van verhindering voor deelname aan een event wordt u verzocht daarvan 14 dagen van te voren bericht te geven daar uw tijd anders in rekening gebracht wordt door Stichting The Sacred Society.

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Stichting The Sacred Society aangeboden events, workshops of anderszins, hoe ook genaamd, verder in deze voorwaarden alle gezamenlijk aangeduid als event.

2. Het doorgang vinden van het aangekondigde event is afhankelijk gesteld van het aantal aanmeldingen, zulks per event altijd naar inzicht en beoordeling van Stichting The Sacred Society. Wanneer het event geen doorgang vindt, ontvangt de deelnemer uiterlijk één week voor de geplande aanvangsdatum van het event bericht. Het reeds betaalde bedrag zal zo spoedig mogelijk worden teruggestort op dezelfde rekening als waarvan het desbetreffende bedrag is ontvangen.

3. De aanmelding als deelnemer vindt plaats door middel van invulling van een door Stichting The Sacred Society of derden opgesteld inschrijfformulier en/of betaling. Zo lang niet is voldaan aan de overeengekomen betalingsverplichting kunnen geen rechten worden ontleend aan het ingediende inschrijfformulier.

4. Aanmeldingen voor door Stichting The Sacred Society aangeboden events dienen voor de geplande aanvangsdatum van events in bezit van Stichting The Sacred Society te zijn. Eerder gedane aanmeldingen voor events kunnen tot twee weken voor de aanvangsdatum gratis schriftelijk worden geannuleerd, of gewijzigd.

5. Wanneer de deelnemer de aanmelding van het event schriftelijk terugtrekt binnen twee weken voor aanvangsdatum van dat event, doch niet later dan een week voor die geplande aanvangsdatum, dan zal de deelnemer aan Stichting The Sacred Society € 25,- wegens administratie- en annuleringskosten verschuldigd zijn.

6. Wanneer de deelnemer zijn aanmelding voor het event schriftelijk terugtrekt binnen één week voor de geplande aanvangsdatum van dat event, dan zal de deelnemer aan Stichting The Sacred Society het volledige bedrag dienen te betalen. In hoge uitzonderingsgevallen kan men tegen vergoeding van € 25,- administratiekosten van deze verplichting ontslagen worden. Indien een annulering wordt gefiatteerd, zullen reeds overgemaakte gelden worden teruggestort op dezelfde rekening als waarvan het desbetreffende bedrag is ontvangen. Wanneer de deelnemer het event wil afbreken nadat het event inmiddels is begonnen, dan is de deelnemer het volledige deelnamebedrag aan Stichting The Sacred Society verschuldigd.

7. Het ingediende inschrijfformulier verplicht de deelnemer steeds tot betaling van de gehele overeengekomen som. Matiging van de betalingsverplichting is uitsluitend mogelijk na schriftelijke afmelding en ook overigens overeenkomstig de in de artikelen 4, 5 en 6 van deze Voorwaarden genoemde voorwaarden en percentages. 8. De deelnemer dient de verschuldigde gelden op tijd, overeenkomstig het daaromtrent voor onderscheiden events op het aanmeldingsformulier voor dat event bepaalde, aan Stichting The Sacred Society te voldoen.

9. Aanvullende bepalingen in aanbiedingen en/of overeenkomsten tussen Stichting The Sacred Society en deelnemer, die een afwijking inhouden van deze algemene voorwaarden zijn alleen verbindend wanneer deze door Stichting The Sacred Society schriftelijk aan de deelnemer zijn bevestigd.

10. Indien Stichting The Sacred Society door de wanbetaling van de deelnemer is genoodzaakt de vordering ter incasso uit handen te geven, dan zullen alle daaruit voortvloeiende kosten voor rekening komen van de deelnemer, die zich voor het event heeft aangemeld.

11. Toelating tot het event geschiedt in volgorde van aanmelding, maar Stichting The Sacred Society is binnen het kader van de afwegingen die hij heeft te maken met het oog op de belangen van zowel individuele deelnemers als de (opleidings)groepen, steeds gerechtigd aangemelde deelnemers niet (verder) tot groepen toe te laten.

12. Verkopen of afstaan aan derden van lesmateriaal is op geen enkele wijze toegestaan. Het auteurs- en eigendomsrecht van speciaal voor het event vervaardigd lesmateriaal blijft te allen tijde bij Stichting The Sacred Society of enig ander in het lesmateriaal vermelde rechthebbende van het event mogen niet anders gebruikt worden door de deelnemer dan voor persoonlijke studie. Het auteurs en het eigendomsrecht berusten bij Stichting The Sacred Society.

13. Stichting The Sacred Society kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het toepassen van de lesstof door de deelnemer of enig ander aan derde. Deelname aan het event is vrijwillig. De deelnemer/-neemster is verantwoordelijk voor zichzelf en voor zijn/haar daden en handelingen tijdens de events en tijdens zijn/haar verblijf in de aangeboden accommodaties. De events zijn en kunnen niet worden beschouwd als (vervanging van) medische en/of psychiatrische consulten en/of behandeling(en). Stichting The Sacred Society kan nimmer verantwoordelijk gesteld worden voor enige schade door deelnemers ondergaan, noch voor schade veroorzaakt door medecursisten.

14. Stichting The Sacred Society behoudt zich het recht voor om in gevallen van overmacht, zoals ziekte, overlijden, stakingen etc. de aanvangstijd of datum van de opleidingen te wijzigen en/of voor deskundige vervanging te zorgen.

15. Door inschrijving wordt de deelnemer verondersteld volledig kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en hiermee akkoord te gaan.